• اطلاعات پروژه
  • کارفرما : دکتر محمد مهدی قاسمی
  • تاریخ : 5 اردیبهشت 1396
  • مکان : مشهد مقدس بلوار احمدآباد