• اطلاعات پروژه
  • کارفرما : اطلس افروز شرق
  • تاریخ : 5 شهریور 1396
  • مکان : ایران و افغانستان